Bæredygtig biomasse

Bæredygtig biomasse er et afgørende skridt på vejen mod et grønnere energisystem uden kul. Vores biomasse er primært bæredygtige træpiller og træflis fra resttræ.

Bæredygtig biomasse fra træflis og træpiller er afgørende for at udfase vores og hele Danmarks brug af kul. I Ørsted er vores mål at udfase alt kul frem mod 2023. Vi har stort fokus på, at biomassen er dokumenteret bæredygtig og klimavenlig. Der er nemlig forskel på bæredygtig og ikke-bæredygtig biomasse, og i Ørsted bruger vi kun biomasse, der udelukkende er bæredygtigt. Biomasse, som ikke er bæredygtigt, bør, efter vores mening, slet ikke bruges i energisystemet. 

Hvilken biomasse bruger Ørsted?

Vores træpiller og træflis kommer fra resttræ og affaldstræ, der er dyrket i bæredygtigt drevne produktionsskove. I produktionsskove foregår der løbende udtynding af resttræ, som typisk er af virkelig lav kvalitet og derfor ikke kan benyttes af træindustrien til huse, møbler og gulve. Resttræ er typisk toppe, grene og savsmuld fra savværker samt frasorterede stammer, der er ramt af sygdom eller er skæve. Der er derfor store mængder resttræ, som vi kan bruge til at producere grøn energi af. På brancheorganisationen Dansk Energis hjemmeside kan du læse mere om danske kraftværkers brug af bæredygtig biomasse.


Hvordan bliver skovens tilstand påvirket af Ørsteds brug af bæredygtig biomasse?

Bæredygtigt drevne produktionsskove har til formål at producere træ så effektivt som muligt. I produktionsskove foregår der løbende udtynding af træ af lav kvalitet, og grene og toppe skæres af og efterlades i skovbunden, når træer fældes og køres på savværker. Dermed er der store mængder resttræ, som vi kan udnytte til at producere grøn energi.

Vores aktiviteter har ingen negative effekter på antallet af træer, skovens størrelse eller sundhedstilstand. Vi køber kun træpiller og træflis fra leverandører, hvor biomassen udelukkende kommer fra skovområder med løbende genplantning, og hvor økosystemet og biodiversiteten bliver beskyttet. For at sikre, at vores leverandører efterlever vores bæredygtighedskrav, har vi implementeret certificeringsordningen  Sustainable Biomass Program (SBP) , hvor uafhængige tredjepartsauditører har ansvaret for at kontrollere og certificere, at leverandørerne overholder vores krav om bæredygtighed. 

Hvordan sikrer Ørsted, at biomassen er bæredygtig?


I Danmark sikrer en brancheaftale mellem Dansk Energi, Dansk Fjernvarme og Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, at den biomasse, der anvendes på danske kraftvarmeværker, er bæredygtig. For at sikre, at vi efterlever kravene i den danske brancheaftale, har vi i Ørsted ud over vores Code of Conduct implementeret aftalens seks bæredygtighedskrav. Derfor skal vores leverandør af biomasse som minimum efterleve følgende krav om bæredygtig produktion:

  1. Træerne skal være lovligt fældet.
  2. Skovens økosystemer skal beskyttes. 
  3. Skovens produktivitet og evne til at bidrage til den globale kulstofcyklus skal opretholdes. 
  4. Skovene skal være sunde og velfungerende. 
  5. Biodiversitet samt sensitive og bevaringsværdige områder skal beskyttes.
  6. Sociale samt arbejdsrelaterede rettigheder skal respekteres. 


Hvordan kan det være godt for klimaet at fælde en masse træer og brænde dem af? 

Det er en myte, at brugen af resttræ til bæredygtig biomasse medfører, at alle skove bliver fældet. Men afskovning er en aktuel og valid bekymring. Træ og skove er en vigtig del af løsningen på at reducere mængden af CO2 i atmosfæren. Derfor er det også altafgørende, at skovene bliver forvaltet forsvarligt og bæredygtigt. Vores træpiller og træflis kommer udelukkende fra skovområder, hvor træerne løbende genplantes, økosystemet opretholdes, og biodiversiteten bliver beskyttet. 


Hvorfor er bæredygtig biomasse et bedre alternativ til kul, når afbrænding af træ også udleder CO2?

Træer udleder CO2, når de afbrændes til f.eks. at producere el og varme, men træ indgår i en naturlig cyklus, hvor nye genplantede træer vil optage den udledte CO2 inden for en kort årrække.  Derfor sker der ikke en samlet øget koncentration af CO2 ved afbrænding af bæredygtig biomasse. Det kan du læse mere om i publikationen ’Bæredygtig Biomasse’ fra brancheorganisationen Dansk Energi. Udledningen fra afbrændingen af kul udleder derimod CO2, der har været bundet i undergrunden i millioner af år og nu ledes ud i atmosfæren. Det er denne CO2 fra undergrunden, som er den primære årsag til den øgede koncentration af CO2 i atmosfæren. I analysen  'Træsektorens bidrag til samfundsøkonomien' kan du læse mere om klimafordelene ved at bruge træ i bygge- og energisektoren. 

Vores kraftvarmeværker

Vi har syv centrale kraftværker, som producerer el og fjernvarme, et varmeværk og et spidslast-kraftværk, der producerer el