Sammen for biodiversitet i havet 

Vi forener indsatsen for klima og biodiversitet i havet


I samarbejde med WWF vil vi finde måder, hvorpå vi kan understøtte en hurtig omstilling til vedvarende energi og samtidig håndtere den globale biodiversitetskrise.


Klimaforandringerne har sat fart på tabet af natur og biodiversitet. Vigtige økosystemer, dyreliv og mennesker bliver ramt hårdt af konsekvenserne af den globale opvarmning. Især er  bestanden af pattedyr, fugle, fisk, krybdyr og padder er gennemsnitligt faldet med 68 % siden 1970. Det er en alarmerende udvikling, som viser at havets tilstand er kritisk, og dets evne til at afbøde klimaforandringerne er i fare.

Klimaændringerne sætter skub i denne tendens – og et af de mest effektive tiltag, vi kan gøre for at håndtere klimaforandringerne, er at sætte fart på den globale omstilling fra fossile brændstoffer til vedvarende energi.

Den gode nyhed er, at omstillingen allerede er begyndt. Regeringer verden over har ambitiøse planer om at øge deres grønne energikapacitet, både for at bekæmpe klimaforandringerne og for at øge deres energiuafhængighed. I dette årti forventes den globale installerede havvindkapacitet at stige med en faktor på syv.

Men udbygningen skal ske på en måde, der understøtter og forbedrer biodiversiteten i de skrøbelige miljøer, hvor den finder sted – især hvad angår biodiversiteten i havet. 

Vi tror på, at det er muligt i samarbejde med WWF.


Partnership logo with WWF panda, Ørsted logo, and partnership tagline: Working together for ocean biodiversity

Hvorfor indgår vi et samarbejde?


Ørsted og WWF er to organisationer med klare biodiversitetsdagsordener, der supplerer hinanden: Ørsteds ambition er at skabe en positiv indvirkning på biodiversiteten for alle nye vedvarende energiprojekter, vi idriftsætter fra 2030, mens WWF klart har opfordret til at standse tabet af biodiversitet og vende tilstanden til at have positiv indvirkning inden samme år.

Klimaforandringer og tab af biodiversitet er tæt forbundne kriser. Ved at forene vores ekspertise inden for havvind og naturbeskyttelse, tror vi, at vi i fællesskab kan finde konkrete løsninger på begge udfordringer.

Vi vil sammen vise regeringer og branchen vejen mod en ny standard for beskyttelse og genopretning af biodiversitet i udviklingen af havvind og opfordre andre til at være med til at gøre havvind til noget, der har en positiv indvirkning på biodiversiteten i havet.

 

Vi er nødt til at tænke anderledes for at sætte skub i nye løsninger for, hvordan vedvarende energi og naturen kan sameksistere på havet.

– Marco Lambertini, generaldirektør, WWF International

Genopretning af havmiljøet i Nordsøen


En vigtig udfordring er at få en bedre forståelse af tiltag, der reelt kan gavne biodiversiteten i havmiljøet samt bidrage til en positiv nettoindvirkning på biodiversiteten i forbindelse med opførelse af havvind.

Vores partnerskab starter med et fælles projekt i Danmark. Projektet udføres i samarbejde med DTU Aqua og har til formål at udvikle metoder til genopretning af bestandene af europæiske østers og hestemuslinger.

Der var tidligere rigelige forekomster af disse to arter i Nordsøen. De betragtes som grundpiller i de marine økosystemer på grund af deres evne til at danne biogene rev (rev bestående af biologisk materiale, ikke kun sten). De biogene rev fungerer som fødegrundlag, skjulesteder og ynglepladser for andre arter og som grobund for alger og bløde koraller. Desuden filtrerer de mange liter vand i døgnet og forbedrer dermed både vandkvaliteten og sigtbarheden.

Efter årtier med fysiske forstyrrelser fra menneskelige aktiviteter er bestandene af begge arter i dag markant reduceret i dette område. Ifølge OSPAR-kommissionen er hestemuslingebanker og den europæiske østers på rødlisten over henholdsvis truede habitater og truede dyrearter i Nordsø-området.

Projektet har til formål at etablere metoder og protokoller for udvikling og produktion af de to arter samt etablering af østers- og hestemuslingebanker i naturen. Derudover ønsker projektets partnere at etablere et eller flere bæredygtige biogene rev i den danske del af Nordsøen eller Kattegat, hvilket vil resultere i øjeblikkelige lokale fordele. Metoder og resultater offentliggøres efter projektets afslutning.

Lær mere om BioReef projektet

 
Hvad vil det sige at have en positiv indvirkning på biodiversiteten?
En positiv indvirkning på biodiversiteten betyder, at vi yder et målbart bidrag, der generelt forbedrer biodiversiteten og efterlader naturen i bedre forfatning end før. Det indebærer ikke kun at minimere og begrænse de uundgåelige påvirkninger, men også at bidrage i endnu højere grad til at styrke biodiversiteten og genoprette de økosystemer, der allerede er truet af klimaforandringer og tab af biodiversitet.

Hvis vi gør det på den rigtige måde, kan havvindprojekter styrke havets biodiversitet og efterlade naturen i bedre forfatning end før.

– Mads Nipper, administrerende direktør, Ørsted

Om WWF


WWF er en uafhængig miljøorganisation med over 30 millioner følgere og et globalt netværk, der er aktivt i næsten 100 lande. WWF’s mission er at standse nedbrydningen af klodens naturlige miljø og skabe en fremtid, hvor mennesker lever i harmoni med naturen, ved at bevare jordens biologiske mangfoldighed, sikre, at brugen af vedvarende naturressourcer er bæredygtig, og fremme reduktionen af forurening og affaldstungt forbrug. Læs mere om WWF på  www.wwf.dk