3D-printede rev skal hjælpe biodiversiteten i Kattegat


Vi samarbejder med WWF Danmark om at styrke havets økosystem gennem vores havvindmølleparker.


Vi er gået sammen med WWF Danmark om et innovativt projekt, der skal undersøge, hvordan 3D-printede rev kan gavne  biodiversiteten i Kattegat.  

I Kattegat er torskebestanden historisk lav, og det udgør en trussel mod hele økosystemet.  

Gennem vores partnerskab med WWF Danmark har vi etableret tolv 3D-printede rev på havbunden mellem vindmøllerne i Anholt havvindmøllepark.  

Håbet er, at vi kan bruge områderne omkring vores havvindmøller til at skabe bedre forhold for havets dyre- og plantebestande, og at disse rev vil komme til at fungere som levesteder for torsken, så bestanden øges og bidrager til et sundere og stærkere økosystem i havet.  

En skrøbelig balance


Overfiskeri, øget iltsvind nær havbunden og tab af levesteder har i de seneste tyve år medført en faldende torskebestand i Kattegat.  

Torskebestanden er nu alarmerende lav, og det påvirker økosystemet i en meget negativ retning.  

Torsken er et vigtigt rovdyr, der hjælper med at opretholde den skrøbelige balance i det havets økosystem ved at spise andre arter såsom strandkrabben. 

Når der er færre torsk i Kattegat, stiger bestanden af strandkrabber, hvilket forstyrrer balancen i økosystemet og påvirker andre arter negativt. Krabberne æder frøene fra ålegræs og snegle, som holder ålegræsset fri for alger.  

Det skaber et problem, da ålegræs i sig selv har stor betydning for både biodiversiteten og klimaet. Ålegræsset er et vigtigt levested for fiskeyngel, det producerer ilt, og det stabiliserer havbunden.  

Vigtigst af alt lagrer ålegræs også CO2 i rodnettet, så den ikke ender i atmosfæren og bidrager til den globale temperaturstigning. 

De danske have er under hårdt pres, og i dag er der 90 % færre torsk i Kattegat end i 1990. Der er brug for handling – og det haster. Vi skal give naturen og dyrelivet en hånd, samtidig med at vi forsøger at løse vores klimakrise ved at udvide vores grønne energiproduktion. Hvis vi skal løse naturkrisen, er vi nødt til at give mere tilbage til naturen, end vi tager. Derfor er vi meget begejstrede for, at vi sammen med Ørsted for første gang kan teste de nye unikke 3D-printede revmoduler her i Danmark.
Bo Øksnebjerg generalsekretær, WWF Danmark

3D-printede rev er en innovativ løsning


De 3D-printede rev, som vi har etableret på havbunden i Kattegat, kommer til at øge antallet af levesteder for torsken. Det vil forhåbentlig have en positiv effekt på torskebestanden og bidrage til et sundere økosystem i havet. 

De naturlige og ufarlige rev er fremstillet af naturmaterialer, som ikke skader miljøet. De har samme form som en bryllupskage og fungerer som skjulesteder for fiskene.  

Revene har også hårde overflader og sprækker, som andre organismer kan sætte sig fast på.  

De 3D-printede rev fylder omkring én kubikmeter og vejer op til et halvt ton. Deres form varierer, ligesom den ville gøre, hvis de var naturligt forekommende rev.  


Vores biodiversitetsdagsorden  

Biodiversiteten understøtter livet på planten – og den er i krise. Ørsted er verdensførende inden for grøn energi, og derfor er det vores ansvar at yde et positivt bidrag til både klimaet og naturen.  


Derfor har vi et brancheførende mål om, at alle vedvarende energiprojekter skal have en netto-positiv påvirkning på biodiversiteten.  


Projektet i Kattegat er det seneste eksempel på vores arbejde med at udvikle løsninger. Vores ambition er, at alle nye udviklingsprojekter, som vi idriftsætter, skal have en netto-positiv biodiversitetspåvirkning fra 2030


Brikker i en positiv forandring


Klimaforandringer og tab af biodiversitet er to sammenhængende kriser, som skal løses sammen. Men vi har ikke alle svarene endnu. Derfor samarbejder vi med anerkendte eksperter om at finde og implementere de bedste løsninger.  

Projektet er baseret på vores partnerskab med WWF Danmark.

Sidste år etablerede vi i samarbejde med Grenaa Havn og Kattegatcentret såkaldte biohuts i Grenaa havn. 

Biohuts er en slags fiskebørnehaver, der yder afgørende beskyttelse til små fisk. Her kan torskeyngel søge ly og foder, indtil fiskene er store nok til at svømme ud på det dybere vand.

De to projekter i sammenhæng forsyner torskebestanden med nye levesteder i vigtige stadier af torskens livscyklus.  

12 3D-printede rev installeret i Kattegat

De 3D-printede rev skal også supplere de eksisterende stenrev, som vi etablerede i forbindelse med opførelsen af Anholt Havvindmøllepark i 2012.

Formålet med at etablere disse stenrev var at skabe attraktive oaser for havarter på en ellers ufrugtbar havbund. Her ti år efter stenrevene blev etableret, er de fulde af liv.  

Vi håber, at de nye 3D-printede rev vil supplere både biohuts og stenrev, så vi får skabt et sundere og stærkere økosystem for torsken i Kattegat.  

Læs mere om nogle af vores andre biodiversitetstiltag   

Genopretning af biodiversitet i området ved floden Humbers udmunding

Genopretning af saltmarsk, plantning af søgræs og introduktion af hjemmehørende østers for at styrke det lokale økosystem 

Partnerskab med ARK Nature 

Vi har haft stor succes med rewilding i Nordsøen, og vi undersøger mulighederne for at genoprette biodiversiteten i havene
Visual simulation of coral growing on wind turbine foundations

ReCoral

Et af verdens første projekter, der understøtter udviklingen af koralrev ved at dyrke koraller på havvindmøllefundamenter i Taiwan