Brint i Danmark

Det er nødvendigt at erstatte fossile brændsler med grøn elektricitet, hvis vi skal mindske klimaforandringerne.


I dele af samfundet er der brug for nye løsninger herunder tung transport, luftfart, skibsfart og i den tunge industri. Strøm kan bidrage til at reducere udledningerne i disse sektorer via power-to-x anlæg, hvor grøn strøm benyttes til at spalte vand til brint og ilt i et elektrolyseanlæg. Brinten kan derefter enten bruges direkte i nye typer busser og lastbiler eller laves om til fly- og skibsbrændstoffer.

To banebrydende projekter i Danmark

Ørsted er en del af to brintprojekter i Danmark, som vil have positive effekter på fremtiden. 

Det ene projekt er et partnerskab med Københavns Lufthavne, DSV, DFDS, SAS og A.P. Møller – Mærsk, og har som vision at udvikle et 1.300 MW stort anlæg i København til produktion af brint fra bæredygtige brændstoffer. Projektet støttes også af Københavns Kommune og Region Hovedstaden, mens COWI og BCG er videnspartnere. Projektet skal efter planen bygges i tre faser på 10 MW, 250 MW og 1.300 MW i henholdsvis 2023, 2027 og 2030. Til projektets to første faser er brintselskaberne Nel og Everfuel samt teknologivirksomheden Haldor Topsøe også partnere og sammen sikrer vi et velfungerende, stort anlæg. 

I det andet projekt udvikler Ørsted et power-to-x-anlæg på Avedøre Holme, hvor strøm fra Ørsteds to nærliggende havvindmøller skal bruges til at producere brint gennem elektrolyse. I projektet, der kaldes H2RES, har Ørsted og seks partnere modtaget 34,6 mio. kr. i støtte fra Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP). Støtten skal bruges til at bygge et elektrolyseanlæg på 2 MW, der skal producere brint til busser, lastbiler og om muligt også taxier på Sjælland. Den daglige brintproduktion forventes at blive på omkring 600 kg, hvilket er nok til driften af 20-30 busser. 
Power-to-x har et stort potentiale for at nedbringe CO2-udledninger fra sektorer, hvor det er vanskeligt at finde alternative bæredygtige el-baserede løsninger. I Danmark vurderer Klimapartnerskabet for energi og forsyning, at løsninger som power-to-x vil være nødvendige for at nå målsætningen om at reducere udledningerne i Danmark med 70% i 2030. I fremtiden kan brint produceret af vedvarende energi også videreforarbejdes og omdannes til andre bæredygtige brændstoffer som for eksempel metanol, ammoniak eller flybrændstof, der kan hjælpe med at erstatte fossile brændsler i skibs- og luftfarten.

Danmark har med sine store havarealer og gode vindforhold de ideelle betingelser for at udnytte havvind til at producere store mængder grøn strøm.