Vi arbejder målrettet for at bekæmpe klimaforandringerne


Som et af verdens mest bæredygtige energiselskaber er kernen i vores forretning at bekæmpe klimaforandringerne. Vores mål er at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Men ét energiselskab kan ikke løse klimakrisen alene.

 

Lad os sammen gøre en indsats for klimaet

Ifølge klimaforskere skal vi halvere den globale CO2-udledning inden 2030 for at undgå den forestående klimakatastrofe. Alligevel stiger udledningen fortsat støt år efter år.

Energiproduktion udgør mere end 70% af den samlede globale CO2-udledning. Det betyder, at det vigtigste redskab til at bekæmpe klimaforandringerne er at erstatte fossile brændsler med vedvarende energi.

I Danmark er vi allerede kommet langt i denne omstilling, og i 2021 udgjorde den danske produktionen af el baseret på vedvarende energi knap 72% af den indenlandske elforsyning. Vindkraft alene bidrog med knap 44%. Vi er altså på rette vej, men grøn strøm er ikke nok. Vi står også overfor at skulle omstille blandt andet industri og tung transport som lastbiler, skibe og fly.

I Ørsted arbejder vi målrettet for den grønne omstilling, men vi mener også, at omstillingen skal ske på den rigtige måde, så vi maksimerer fordelene ved den grønne omstilling for både naturen, samfundet og økonomien.

Derfor er det afgørende, at virksomheder og regeringer arbejder sammen.

Vi har brug for:

 1. Mere vedvarende energiVi skal øge andelen af vedvarende energi gennem en hurtigere udbygning af grønne energiløsninger som vind- og solenergi samt power-to-x-teknologier. Som globalt førende inden for havvind installerer Ørsted banebrydende vedvarende energiløsninger over hele verden. For vores kunder og leverandører betyder det, at de skal øge efterspørgslen ved at købe grøn strøm. 

 2. Videnskabeligt baserede mål for reduktion af CO2-udledning Når virksomhederne arbejder på at opnå en CO2-reduktion, er det essentielt, at der sættes mål, som er troværdige, omfattende og videnskabeligt baserede. Vi er stolte af at være det første energiselskab i verden med et videnskabeligt baseret mål om en netto-nuludledning, der omfatter hele vores værdikæde. Vi er godt på vej mod at nå en CO2-neutral energiproduktion. Vores næste mål er at reducere CO2-udledningen i hele vores forsyningskæde.

 3. Omsorg for naturen er kernen i vores forretningsstrategi. Tab af biodiversitet og klimaforandringer er sammenhængende kriser – vi kan ikke løse den ene uden også at håndtere den anden. Når vi opfører grøn energiproduktion, skal vi gøre det på den rigtige måde, så vi samtidig genopretter og forbedrer naturen. Derfor har vi sat et mål om, at alle de nye grønne udviklingsprojekter, vi idriftsætter, senest i 2030 skal have en netto-positiv påvirkning på biodiversiteten.

 4. Værdi, der rækker ud over værdikæden.Den grønne omstilling skal være ambitiøs og ikke blot handle om at opføre vedvarende energi billigst muligt. Den skal også handle om at skabe ægte, bæredygtig værdi for naturen, samfundet og økonomien
Ofte stillede spørgsmål
 • Hvad betyder netto-nuludledning af drivhusgasser? 
  Et samfund med en netto-nuludledning af drivhusgasser kaldes også et klimaneutralt samfund. Et klimaneutralt samfund er et samfund, hvor der ikke udledes mere drivhusgas, end der optages. Det betyder, at et øget naturligt eller teknologisk optag af drivhusgasser skal være mindst lige så stort som de menneskeskabte udledninger, der ikke kan undgås, eller som det vil være uforholdsmæssigt dyrt at reducere. 
 • Hvad betyder netto-positiv biodiversitetspåvirkning? 

  Ordet biodiversitet omfatter alt liv på jordkloden, herunder dyr, planter, svampe, bakterier og andet levende både på land og i vand. En netto-positiv biodiversitetspåvirkning er et målbart bidrag, hvor uundgåelige påvirkninger af biodiversitet minimeres og reduceres, og der tages aktive skridt i tillæg til dette for at styrke biodiversiteten og reparere de økosystemer, der i øjeblikket er truet af både klima- og biodiversitetskrisen.

 • Hvad vil det sige at være en bæredygtig energivirksomhed? 

  Bæredygtige virksomheder bliver oftest målt på faktorer som energieffektivitet, CO2-udledninger og grønne investeringer. Som bæredygtig energivirksomhed arbejder Ørsted ikke kun målrettet for at mindske vores negative påvirkning af klima, natur og samfund, men også for at opnå en positiv påvirkning. Vi har blandet andet fokus på:

  • Egne CO2-emissioner samt i forsyningskæder for vedvarende energi
  • Lokale økosystemer og biodiversitet
  • Cirkulær anvendelse af naturressourcer
  • Arbejdsmiljø og menneskerettigheder i globale forsyningskæder
  • Indvirkning på lokalsamfund.

  I Ørsted stræber vi hver dag efter at tage det næste skridt og gøre det endnu bedre for vores planet.

 • Hvad er Ørsteds bidrag til at reducere den globale CO2-udledning?   
  I 2022 har Ørsteds produktion af vedvarende energi bidraget til, at man har undgået, hvad der svarer til over 18 million tons CO2e. Derudover har vi også et fast mål om at hjælpe vores leverandørkæde med at reducere CO2-udledninger.
 • Hvordan er Ørsted placeret i Corporate Knights’ Global 100-indeks i 2024?
  Ørsted er i år kåret til verdens mest bæredygtige udvikler af grøn energi
 • Hvad er Corporate Knights?
  Corporate Knights Inc. er en forlags- og analysevirksomhed baseret i Toronto, Canada, som udarbejder ranglister og klassificeringer af finansielle produkter baseret på virksomhedernes indsats inden for bæredygtighed. Siden 2005 har Corporate Knights udarbejdet det årlige Global 100-indeks over verdens mest bæredygtige virksomheder. Det er et anerkendt og højt respekteret indeks over virksomheders indsats inden for bæredygtighed. Global 100-indekset offentliggøres hvert år i forbindelse med Det Verdensøkonomiske Forum i Davos, Schweiz.

  Som verdens største og mest udbredte magasin inden for bæredygtighed og ansvarlig forretning er Corporate Knights også et fremtrædende mediebrand inden for ’grøn kapitalisme’. Visionen er at levere oplysninger, der gør markederne i stand til at skabe en bedre verden.
 • Hvorfor er bæredygtighed vigtigt for virksomheder?
  De seneste år har vi på globalt plan set en stigende tendens til krav om, at virksomheder udviser ansvarlighed i forhold til det omkringliggende samfund, herunder at der drives forretning på en måde, der minimerer negative påvirkninger og maksimerer positiv værdi for mennesker, miljø og økonomi. Som følge af den eksistentielle trussel, som den globale klimanødsituation udgør, er virksomheder i hele verden gået i gang med at undersøge, hvordan de kan blive mere bæredygtige. De overvejer, hvordan de langsigtet påvirker det lokale miljø, samfundet og økonomien, og spørger sig selv, om deres forretning yder et målbart, positivt bidrag.

  Som energivirksomhed, der arbejder for en verden, som kører udelukkende på grøn energi, støtter Ørsted fuldt op om denne tendens og forsøger målrettet at gøre en indsats for bæredygtighed og for klima.

  Selvom der kan være udgifter forbundet med at ændre sin forretningsmodel, så den er i tråd med klimaforskernes anbefalinger, er omkostningen ved ikke at ændre kurs meget højere. Verden er nødt til at gøre noget ved klimaet nu, og her kommer virksomhederne til at spille en afgørende rolle.

  ”Vi tror fuldt og fast på, at bæredygtighed og finansiel værdiskabelse ikke udelukker hinanden på lang sigt.” – Mads Nipper, administrerende direktør

  Her kan du se Ørsteds kåringer inden for bæredygtighed og vores bæredygtighedsrapporter.

Du er måske også interesseret i ... 

White papers

Vores white papers leverer indsigt i og inspiration til alle, der ønsker at forstå, hvordan vi skaber et samfund, der kører på vedvarende energi.

Ørsteds kåringer inden for bæredygtighed

Se hvilke kåringer vi har inden for bæredygtighed og læs vores bæredygtighedsrapporter.

Klimaindsats på COP26

Efter en årelang forsinkelse på grund af COVID-19 endte COP26 med en aftale – klimaaftalen i Glasgow – der kun lige akkurat holdt liv i 1,5 °C-målet.