Ørsted bliver verdens første energiselskab med videnskabeligt baseret mål om netto-nuludledning

Science Based Targets initiative (SBTi) har i dag lanceret Net-Zero Standard, som er verdens første certificering af, om virksomheders mål for netto-nuludledning af drivhusgasser lever op til kravene fra klimavidenskaben. Som en del af lanceringen godkender SBTi nu Ørsteds 2040-mål for netto-nuludledning i hele værdikæden som videnskabeligt baseret.

SBTi’s nye Net-Zero Standard giver en fælles, solid og videnskabeligt baseret definition af netto-nuludledning. Den giver virksomheder mulighed for at fastsætte verificerede CO2-reduktionsmål med langsigtede reduktionsplaner, der er i overensstemmelse med Paris-aftalens mål om at begrænse den globale temperaturstigning til 1,5 °C sammenlignet med niveauet fra før industrialiseringen. Ørsted er det første og eneste energiselskab, der har modtaget den nye netto-nulvalidering, og er ét af blot syv selskaber på listen.

Mads Nipper, administrerende direktør for Ørsted, siger:

”I Ørsted glæder vi os over SBTi’s nye Net-Zero Standard, som giver en stærkt tiltrængt klarhed over, hvad der kræves for, at virksomheders netto-nulmålsætninger rent faktisk bidrager til at begrænse klimaforandringerne. Vi er stolte af at være det første energiselskab i verden, som har fået godkendt, at vores mål om at opnå en udledning på netto-nul i 2040 er i fuld overensstemmelse med, hvad klimavidenskaben kræver.” Han fortsætter:

”Vi ser stigende ambitioner fra virksomheder om at nå netto-nuludledninger, og det er også helt nødvendigt for at opnå en klimaneutral verden. Det er dog afgørende, at disse mål lever op til klimavidenskabens krav. Jeg opfordrer alle erhvervsledere, der ønsker at gøre en reel forskel for klimaet, til at forpligte sig til de nødvendige kort- og langsigtede reduktionskrav, som den nye SBTi-standard opstiller.” 

Sikrer at virksomheders mål gavner klimaet
Paris-aftalen fastslår, at de globale udledninger skal nå netto-nul i midten af dette århundrede, hvis temperaturstigningen skal begrænses til 1,5 °C sammenlignet med niveauet fra før industrialiseringen. Det har i de senere år ført til en kraftig stigning i antallet af virksomheder, som har sat mål for netto-nuludledninger, og to tredjedele af den globale økonomi sigter nu efter at nå en nettoudledning på nul inden midten af århundredet. På trods af denne tendens er de anviste veje til at opfylde målsætningerne blevet tolket på meget forskellige og inkonsekvente måder, hvilket har medført stigende kritik af virksomhedernes klimamål.

Indtil nu har der manglet troværdige kriterier, der definerer, hvordan langsigtede netto-nulmålsætninger ser ud, hvis de skal stemme overens med 1,5 °C-scenariet. Det har gjort det muligt for virksomheder at indfri mål om netto-nuludledninger ved i vid udstrækning at basere sig på klimakompensationer og ikke gennemføre den betydelige reduktion af egne udledninger, der er nødvendig for at bringe den samlede CO2-udledning ned.

SBTi’s nye standard gør det tydeligt, at der er behov for hurtig handling for at halvere CO2-udledningen inden 2030, og at det er afgørende, at der er langsigtede og kraftige reduktioner på 90-95 % på tværs af værdikæden inden 2050, hvis virksomheders målsætninger om netto-nuludledninger skal leve op til klimavidenskabens krav. Det betyder i praksis, at resterende udledninger, som virksomhederne må kompensere gennem offset-projekter, ikke må udgøre mere end 5-10 %, og offset af de resterende udledninger skal ske gennem projekter, der fjerner CO2 fra atmosfæren. Med den nye standard kan virksomhederne nu underbygge deres planer om netto-nuludledning med underliggende langsigtede reduktionsmål og dermed sikre, at disse planer er i overensstemmelse med den nyeste klimavidenskab.

Underbygger Ørsteds mål om netto-nuludledninger i hele værdikæden
Ørsted var et af de første energiselskaber, der fastsatte kortsigtede videnskabeligt baserede mål for at reducere udledningerne fra sin el- og varmeproduktion. De er som følger:

  • At reducere scope 1- og 2-udledningen af drivhusgasser fra energiproduktion og drift til 10 g CO2e/kWh i 2025, hvilket svarer til en reduktion på 98 % i forhold til 2006.
  • I 2020 hævede Ørsted ambitionsniveauet til at omfatte hele sit klimaaftryk (scope 1-3) ved at forpligte sig til, at hele selskabets værdikæde skulle være CO2-neutral inden 2040.
  • For accelerere indsatsen med at nå dette mål opstillede Ørsted et specifikt mål for reduktion af CO2-udledningen i værdikæden, nemlig at reducere sine samlede scope 3-udledninger af drivhusgasser med 50 % i 2032 sammenlignet med 2018.

Ved at udfase kul og accelerere udbygningen af grøn energi er Ørsted godt på vej til at nå sit mål for scope 1 og 2. For at nå sit mål for scope 3 er Ørsted gradvist ved at reducere sin naturgasportefølje og har lanceret et brancheførende program for reduktion af CO2-udledningen i forsyningskæden i tæt samarbejde med leverandører for at reducere udledningen fra de varer og tjenesteydelser, virksomheden køber.

Med udgangspunkt i den hurtige reduktion af CO2-udledninger, som Ørsted har opnået indtil nu, underbygger Ørsted nu sin forpligtelse til CO2-neutralitet på tværs af hele værdikæden i 2040 ved at opstille yderligere videnskabeligt baserede, langsigtede mål for CO2-reduktion:

  • En reduktion af udledningen af drivhusgasser i scope 1-2 fra energiproduktion og drift til 1 g CO2e/kWh, hvilket svarer til en reduktion på 99,8 % i forhold til 2006 og en reduktion i forhold til den forventede udledning på 10 g CO2e/kWh i 2025.
  • En reduktion af udledningen af drivhusgasser i scope 1-3 i hele porteføljen inden for vedvarende energi til 2,9 g CO2e/kWh, hvilket svarer til en reduktion på 99 % i forhold til 2018 (omfatter ikke naturgasporteføljen, for hvilken der er opstillet et særskilt mål).
  • En reduktion af de samlede scope 3-udledninger af drivhusgasser på 90 % fra anvendelsen af solgte produkter inden 2040 sammenlignet med 2018 (omfatter naturgasporteføljen).

Ved at forpligte sig til at reducere udledningen på både kort og langt sigt gør Ørsted en indsats for at sikre, at selskabets samlede strategi for CO2-reduktion er i overensstemmelse med en videnskabeligt baseret plan for netto-nuludledning. Mens mere end 90 % af 2040-målet nås gennem faktiske reduktioner i CO2-udledningen, forpligter Ørsted sig til at neutralisere en eventuel restudledning, der endnu ikke kan reduceres inden 2040, ved at fjerne CO2 fra atmosfæren via certificerede projekter.

Ørsted deler sin viden om at fastsætte videnskabeligt baserede mål
lidt mere end ti år er Ørsted gået fra at være et energiselskab, der var meget afhængig af fossile brændstoffer, til at være et af verdens største grønne energiselskaber med hav- og landvindmølleparker samt sol- og bioenergianlæg. Nu vil den globale leder inden for grøn energi bygge videre på sin portefølje ved at hjælpe andre med at blive grønnere, være en katalysator for forandring og fremme reduktionen af CO2-udledningen i overensstemmelse med videnskabeligt baserede mål om CO2-neutralitet, der rækker ud over selskabet selv. Ved at dele bedste praksis inden for opstilling af mål for virksomheder, herunder gennem sin rolle som protektor for FN’s Global Compact’s Climate Ambition Accelerator, fortsætter Ørsted med at gøre reduktionen af drivhusgasudledninger til et helt centralt område i virksomhedernes indsats mod klimaforandringerne.

Om Ørsted
Det er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker samt bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg og leverer energiprodukter til sine kunder. Ørsted er kåret som verdens mest bæredygtige energiselskab i 2021 i Corporate Knights’ Global 100-indeks over verdens mest bæredygtige virksomheder og rangerer på klimaorganisationen CDP’s A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer. Ørsted har 6.472 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2020 en omsætning på 52,6 mia. kr. (7,1 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.

Om Science Based Targets initiative (SBTi)
Formålet med det globale klimainitiativ ’Science Based Targets initiative’ (SBTi) er at gøre virksomhederne i stand til at sætte ambitiøse mål for reduktion af udledningerne af drivhusgasser, der er i tråd med klimavidenskabens seneste anbefalinger. Initiativet fokuserer på at hjælpe virksomheder over hele verden til at accelerere arbejdet med at halvere udledningerne inden 2030 og opnå netto-nuludledning inden 2050.

Det er et samarbejde mellem CDP, FN’s Global Compact, World Resources Institute (WRI) og Verdensnaturfonden (WWF) samt et af tilsagnene i We Mean Business Coalition-sammenslutningen. SBTi definerer og fremmer bedste praksis på basis af videnskabeligt baserede mål, tilbyder ressourcer og rådgivning, der kan mindske de hindringer, der afholder virksomhederne fra at opstille reduktionsmål, og foretager uafhængige vurderinger og godkendelser af virksomhedernes målsætninger. www.sciencebasedtargets.org @sciencetargetsAnders Stougaard
astou@orsted.com
+45 99 55 67 39