Ørsted sigter mod netto-positiv biodiversitetspåvirkning fra nye udviklingsprojekter fra 2030

Som en global frontløber inden for bæredygtighed med et stort fokus på biodiversitet sætter Ørsted som ambition, at alle nye grønne udviklingsprojekter, som selskabet sætter i drift, skal have en netto-positiv biodiversitetspåvirkning senest i 2030. Ambitionen er en del af Ørsteds nye strategi.

Den intensive globale udbygning af vedvarende energi, som er nødvendig for at reducere CO2-udledningen fra de globale energisystemer og begrænse den globale opvarmning til under 1,5 °C, skal ske i samspil med naturen. Derfor sætter Ørsted en ambition om, at alle nye grønne udviklingsprojekter, selskabet sætter i drift, senest i 2030 skal have en netto-positiv biodiversitetspåvirkning. En netto-positiv biodiversitetspåvirkning opnås, når et projekt overordnet set har en positiv biodiversitetspåvirkning som følge af aktive tiltag, der implementeres for at kompensere for et potentielt biodiversitetstab.

"I de kommende årtier skal udbygningen af vedvarende energi accelereres væsentligt for at fremskynde omstillingen til vedvarende energi og stoppe den globale opvarmning. Det er derfor afgørende, at udbygningen af grøn energi går hånd i hånd med beskyttelse af naturlige levesteder og dyreliv, bl.a. i havet," siger administrerende direktør i Ørsted, Mads Nipper.

Han fortsætter: "Derfor har vi besluttet, at alle nye udviklingsprojekter, som vi igangsætter fra nu af, skal have en netto-positiv biodiversitetspåvirkning. Det betyder, at alle udviklingsprojekter inden for vedvarende energi, som idriftsættes af Ørsted, vil have en netto-positiv biodiversitetspåvirkning senest i 2030. Vi inkluderer en netto-positiv biodiversitetspåvirkning i vores kommende udviklingsprojekter for at gøre noget godt for jordkloden og for at styrke vores konkurrencefordele som en af verdens største udviklere af vedvarende energi."

I forbindelse med udviklingen af nye projekter vil Ørsted systematisk implementere tiltag, der sikrer et samlet positivt nettobidrag til naturlige økosystemer, levesteder og arter i og omkring selskabets nye grønne udviklingsprojekter inden for havvind, landvind, solenergi og energilagring samt vedvarende brint. Ørsted vil også se på initiativer, der kan have en positiv indvirkning på biodiversiteten inden 2030.


Nye udfordringer skal løses
Ørsted arbejder allerede i dag med at undgå, begrænse og adressere potentielle biodiversitetspåvirkninger fra sine projekter godt støttet af et af de mest erfarne interne hold af miljøspecialister i branchen. Ørsted har iværksat tiltag som fx kunstige rev, der skal hjælpe torskebestanden med flere levesteder ved Borssele 1 & 2 i Holland, overvågning af krebsdyrs levesteder ved Westermost Rough i Storbritannien og et program, som skal beskytte den nordatlantiske rethval. Men der er også nye udfordringer, som skal løses, for at selskabet kan realisere sin nye ambition.

Mads Nipper siger: "Vores ambition om en netto-positiv påvirkning bunder i et ønske om at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi, og sætte nye konsoliderede standarder for, hvordan dette kan gøres på den mest bæredygtige måde. At gøre en netto-positiv biodiversitetspåvirkning til en integreret del af vores projekter stiller højere krav, og vi har endnu ikke alle svarene på, hvordan vi kan realisere denne ambition."

Han fortsætter: "Jeg er overbevist om, at vi med vores fortsatte fokus på bæredygtighed og vores ambition om en netto-positiv biodiversitetspåvirkning vil sætte yderligere gang i innovationen og dermed fungere som en katalysator for den grønne omstilling af energibranchen og drive udviklingen mod en CO2-neutral økonomi i harmoni med naturen og samfundet."

En af de udfordringer, der skal løses, er manglen på standardiserede metoder i branchen til at måle biodiversitetspåvirkningen. Især når der arbejdes i havmiljøer, som på grund af havets kræfter er mere dynamiske og omskiftelige, er det mere vanskeligt at fastlægge et referencepunkt og måle forandringerne.

Derfor har Ørsted tilsluttet sig Science Based Targets Networks Corporate Engagement Program for at bidrage til udarbejdelsen af videnskabeligt baserede mål om biodiversitet og fremme den langsigtede udvikling af værktøjer og retningslinjer, som kan måle biodiversitetspåvirkning.


Solid erfaring med at nå ambitiøse bæredygtighedsmål
Ifølge forskerne kan en reduktion af CO2-udledningen være med til effektivt at bekæmpe klimaforandringerne og deres konsekvenser for dyreliv og økosystemer. Som et af verdens største selskaber inden for vedvarende energi med CO2-reduktionsmål, der er tilpasset målsætningen om 1,5 °C, ønsker Ørsted at bidrage til løsningen af både klima- og biodiversitetskrisen gennem en bæredygtig udbygning af grøn energi i stor skala.

Ørsted er godt på vej til at nå sit mål om en CO2-neutral energiproduktion og drift i 2025 og arbejder desuden på at gøre sin forsyningskæde CO2-neutral i 2040. Ørsted har omstillet sin forretning fra fossile brændstoffer til vedvarende energi og er kåret som verdens mest bæredygtige energiselskab.


Faktaboks: Netto-positiv biodiversitetspåvirkning
• Biodiversitet defineres som mangfoldigheden af levende organismer i alle former, men forenkles ofte til variationen inden for og mellem arterne og variationen af økosystemer.
• Når det gælder udviklingen af vedvarende energi, kan biodiversitetspåvirkningen forstås som en påvirkning af det naturlige miljø, som omfatter både levesteder og arter, herunder land-, hav- og andre vandøkosystemer, samt økologiske komplekser.
• En netto-positiv biodiversitetspåvirkning opnås, når den samlede biodiversitetspåvirkning, herunder de tiltag, der implementeres for at kompensere for restpåvirkningen fra et udviklingsprojekt, overstiger biodiversitetstabet og dermed samlet set munder ud i en fordel.


Kontaktinformation
Media Relations
Anders Stougaard
+ 45 99 55 67 39
astou@orsted.dk

Sustainability & Market Communications
Devapriyo Das
+45 99 55 46 14
dedas@orsted.dk


Om Ørsted
Det er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker samt bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg og leverer energiprodukter til sine kunder. Ørsted er kåret som verdens mest bæredygtige energiselskab i 2021 i Corporate Knights' Global 100-indeks over verdens mest bæredygtige virksomheder og rangerer på klimaorganisationen CDP's A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer. Ørsted har 6.311 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2020 en omsætning på 52,6 mia. kr. (7,1 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.