By
Ændringer i Almindelige betingelser for levering af El – Erhverv

Ændringer i Almindelige betingelser for levering af
el – erhverv.

Vi har i punkt 14 i Ørsted Almindelige betingelser for levering af el – erhverv, 25.05.2018, med virkning fra den 30. november 2020 for eksisterende kunder med produkterne Basispris Kvartal og Flexpris (evergreen) tydeliggjort Ørsteds muligheder for at ændre i aftaler om levering af el, erhverv, og/eller de tilhørende vilkår i bestemte situationer.

Nedenfor kan I se eksempler på nogle af de situationer, hvor Ørsted vil kunne ændre i aftaleforholdet:

 
Udefrakommende omkostninger

 • Netvirksomhederne opkræver os betaling for transportydelser mv. Sådanne udefrakommende omkostninger bliver vi nødt til at viderefakturere til vores kunder.
 • Det kan også være udefrakommende omkostninger fra andre eksterne parter i forbindelse med vores levering af ydelser til vores kunder, f.eks. betalingskrav fra postdistributionsselskaber og andre distributører.


Omkostninger vedrørende forhold, som er uden for Ørsteds kontrol

 • Det kan være tab på debitorer vedrørende betaling af el og afgifter.

Omkostninger vedrørende administration af betalinger fra kunder og afbrydelse af elforsyning (lukkebesøg)

 • Der kan indføres og ændres i størrelsen af gebyrer vedrørende administration af indbetalingskort, som kunden modtager fra Ørsted, samt vedrørende betalingsadvisering ved anvendelse af Betalingsservice.
 • Der kan indføres gebyr og laves ændringer i gebyr vedrørende Ørsteds nødvendige deltagelse i lukkebesøg vedrørende afbrydelse af elforsyning.

Inflation

 • Hvis priserne i samfundet generelt stiger, påvirker det vores omkostninger, og vi kan derfor have behov for at regulere vores priser i takt med inflationen.
 • Vi har valgt at sætte priserne i samfundet pr. 1. januar 2020 til indeks 100 og kan ud fra det tilpasse vores priser i overensstemmelse med den generelle prisudvikling i samfundet.
 • Hvis vi ændrer prisen, vil vi ændre den ud fra et eller flere af de gængse prisindeks, der udarbejdes af anerkendte eksterne institutioner.
 • Det betyder, at hvis inflationen samlet set har været f.eks. 5% i årene 2020-2025, kan vi ændre prisen med 5 % i 2026.

Produktændringer

 • En ændring af et af vores produkter kan f.eks. skyldes, at de grundlæggende forudsætninger for produktet er ændret. Det kan f.eks. være på grund af ændret lovgivning, ændrede kundeønsker, konkurrencemæssige forhold eller forhold omkring børsindekset for en variabel pris.
 • Det kan også skyldes, at efterspørgslen ikke længere giver grundlag for at udbyde et produkt i dets nuværende form.

Incitament til at reducere, ændre/flytte energiforbruget eller incitament til en mere effektiv kundeadfærd

 • Vi bestræber os på at nedbringe kundernes energiforbrug. Det gør vi blandt andet på grund af miljøhensyn, global opvarmning og vores samfundsansvar.
 • Vi analyserer derfor løbende, om vi kan hjælpe samfundet og vores kunder med at reducere energiforbruget.
 • Det kan således være relevant at ændre i vilkårene f.eks. for at styre energiforbruget til at ligge på tidspunkter, som giver en samfundsøkonomisk gevinst.
 • Administrationen af kundeaftaler eller særlige services, som er forbundet hermed, kan give os interne eller eksterne omkostninger, der kan henføres direkte til levering i henhold til kundeaftalerne. I den forbindelse kan det være nødvendigt at lave ændringer, som skaber incitament for vores kunder til at vælge økonomisk mere effektive løsninger.


Imødegå leverandørskifte i strid med aftalen om levering af el fra Ørsted

 • Vi kan f.eks. indføre bestemmelse om betaling af bod i tilfælde af leverandørskifte i strid med uopsigelighedsbestemmelser i leveringsaftalen om el.

Som kunder hos os vil I selvfølgelig altid blive orienteret i overensstemmelse med de regler, der gælder, hvis det bliver aktuelt at ændre i aftalen og/eller de tilhørende vilkår, se  punkt  14 i Ørsteds Almindelige betingelser for levering af el – erhverv, 27.11.2019.

Leveringsbetingelser