Regler på elmarkedet

Gældende regler på elmarkedet fra 1. april 2016: kun én leverandør


Med de nye regler, som trådte i kraft den 1. april 2016, har I kun én leverandør; Ørsted Salg & Service A/S – som endvidere skal varetage opgaven med at opkræve elafgift og offentlige forpligtelser (PSO).

Folketinget besluttede at ændre og forenkle reglerne på elmarkedet til gavn for kunderne.

Måske har I ikke været klar over det – men tidligere har to leverandører tilsammen sørget for strøm til jer:

 • Ørsted Eldistribution A/S eller et andet distributionsselskab.
  Dette er jeres netvirksomhed, som ejer elnettet og har monopol på at transportere strømmen til jer.

 • Ørsted Salg & Service A/S.
  Dette er jeres elhandelsselskab, som sælger den strøm, I bruger.

 

Hvad betyder de nye regler og leveringsbetingelser?

Alle elkunder har fået nye opdaterede leveringsbetingelser pr. 15. april 2021.

Samme pris
Jeres pris for transport af strømmen fastsættes hos Ørsted Salg & Service A/S svarende til de tariffer m.v., som netvirksomhed og Energinet.dk opkræver hos os for net- og systemydelser i forbindelse med transporten. Derfor oplever kunderne ikke nogle prisstigning som følge af de ændrede regler.

Ændringer i betingelser
Som følge af, at jeres aftaleforhold til netvirksomheden har ændret sig, og at vi som elhandelsselskab fremover køber transportydelsen hos netvirksomheden, har vi foretaget en række ændringer i jeres leveringsbetingelser for levering af el – erhverv. Se pkt. 2, 3, 4 og 5 i de almindelige betingelser.

Se leveringsbetinglserne

Oversigt over hvad I betaler for, udover det rene elforbrug og elabonnement
 • Udover elforbrug og elabonnement, betaler I for følgende til os:

  Transport (nettarif, netabonnement og system- og transmissionsbetaling) af jeres strøm, med den sats, som vi til en hver tid skal betale til netvirksomheden og Energinet.dk.

  Betalingen for transport vil som i dag løbende blive fastsat af jeres netvirksomhed og Energinet.dk.

  Netvirksomhedens metode for fastsættelse af prisen vil helt som i dag være underlagt Energitilsynets kontrol. Da vi ikke ændrer prisen for jeres rene elforbrug og elabonnementet, vil I ikke opleve nogen ændring i den samlede pris.

  Offentlige forpligtelser og elafgift, som vi til en hver tid er forpligtet til at opkræve på vegne af staten. Afgifterne til staten er ikke ændret. Se pkt. 4 i de almindelige betingelser. Gebyrer, som netvirksomheden tidligere har opkrævet jer, hvis I ikke levede op til jeres forpligtelser overfor netvirksomheden, vil i fremtiden blive pålagt os. Hvis I er årsag til, at vi bliver pålagt sådanne netgebyrer skal I friholde os for udgifterne. Se pkt. 5 i almindelige leveringsbetingelser.

  Bestemmelserne i den nye elforsyningslov har gjort det klart, at det altid er den der står registreret som ejer af en ejendom, der hæfter for elforbruget. Det har betydning for ophør og flytning, se pkt. 10 i de almindelige leveringsbetingelser.

​ Hvad betyder de nye regler på elmarkedet for jer? Se oftest stillede spørgsmål og få svar:
 • 1. Hvad betyder det, at vi fremover kun vil have en leverandør af el?
  Fremover køber vi transportydelsen hos netvirksomheden og videresælger den til jer 1:1. I vil ikke mærke nogen forskel og jeres strøm bliver leveret, som den plejer.

  Det vil fortsat være netvirksomheden, der står for tekniske forhold og som skal sikre, at elnettet fungerer.

  Læs netvirksomhedens tilslutningsbetingelser, der gælder for jer, på jeres netvirksomheds hjemmeside.
  Derudover opkræver vi jer også for offentlige forpligtelser (PSO) og elafgift på vegne af staten samt Energinet.dk’s net- og systemydelser.
 • 2. Hvem skal vi kontakte, hvis vi f.eks. har spørgsmål til vores regning eller har problemer med strømmen?

  Som udgangspunkt skal I altid kontakte os, hvis I har spørgsmål eller problemer.
  Dog skal I kontakte jeres netvirksomhed, hvis I har spørgsmål til tekniske forhold omkring jeres elmåler og elnettet.
  Hvis I ved en fejl kommer til at ringe til os, vil vi hjælpe jer videre.

 • 3. Kan vi altid frit vælge, hvilken elaftale vi vil have – og hvad med forsyningspligten?
  Tidligere blev I som elkunde automatisk tildelt en standard elaftale (forsyningspligtsaftale), hvis ikke I selv valgte et elhandelsselskab, og I havde altid krav på at få en elaftale med et udvalgt elhandelsselskab – forsyningspligtselskabet – i jeres geografiske område. Dette princip blev kaldt forsyningspligten, og det betød, at I var sikret en pris, som var overvåget af Energitilsynet.

  Med de nye regler vil forsyningspligten i langt de fleste områder af Danmark ophøre den 1. april 2016. I enkelte områder i Danmark vil forsyningspligten stadig gælde nogle få år endnu. Læs mere på danskenergi.dk/nyeregler, og se, hvad der gælder i jeres område.

  I forhold til husholdningskunder træder der nye regler i kraft om såkaldt leveringspligt, når forsyningspligten bortfalder. Vi skal imidlertid fremhæve, at de nye regler om leveringspligt ikke gælder for kunder, der anvender el til erhvervsmæssigt formål.

  Vi vil separat kontakte vores forsyningspligtkunder med henblik på muligheden for at fortsætte på ændrede aftalevilkår hos Ørsted Salg & Service A/S.
 • 4. Kan vi som kunde vælge at opsige vores aftale som følge af de ændrede vilkår?
  De ændrede almindelige leveringsbetingelser er nødvendige på grund af ændringerne i elforsyningsloven og elafgiftsloven, der træder i kraft den 1. april 2016. De ændrede vilkår indebærer i øvrigt ikke væsentlige ændringer for vores kunder, og priserne fastsættes helt som i dag. I vil derfor ikke være berettiget til at opsige leveringsaftalen som følge af ændringerne.
 • 5. Vil vi kun få en regning?

  Ja, fremover vil alle vores kunder få én samlet regning for transport og forbrug, uanset hvor virksomheden er, eller hvor den har adresse. Efter de nye regler er trådt i kraft, vil jeres netvirksomhed sende jer en slutopgørelse for perioden, der ligger før 1. april 2016.

 • 6. Hvorfor skal vi have en acontoafregning hver måned i stedet for hvert kvartal?
  Folketinget har i den ændrede elafgiftslov, der træder i kraft den 1. april 2016, indført en såkaldt ”Værns regel”, der betyder, at elhandelsselskabet ikke må fakturere afgifter til kunden før elforbruget har fundet sted. Det betyder, at Ørsteds eksisterende samtidighedsbetaling for vores acontokunder ikke længere kan anvendes, og acontoafregningen sendes derfor fremover efter hver forbrugsmåned og ikke som i dag, ved starten af hvert forbrugskvartal. Herved sikrer vi også, at vores acontoafregnede momspligtige kunder kan få de bedste muligheder for eventuel afgiftsgodtgørelse under den ændrede elafgiftslov.
 • 7. Hvorfor ændrer Ørsted regningers forfaldsdato fra den 7. til den 1. i måneden?
  Vi har ved at ændre samtidighedsbetalingen til bagudbetaling forbedret vores acontoafregnede kunders betalingsvilkår betragteligt, også selvom forfaldsdatoen er tidligere end hidtil. Den ændrede forfaldsdato vil først gælde for time- eller månedsaflæste kunder, som indgår leveringsaftaler efter 1. april 2016.
 • 8. Kan vores Betalingsservice-aftale fortsætte efter ændringerne?
  Hvis jeres virksomhed har adresse i Ørsteds distributionsområde, kan jeres Betalingsservice-aftale fortsætte. Har I adresse uden for Ørsteds distributionsområde, så skal betalingsserviceaftalen fornys.
 • 9. Hvem skal vi give vores måleraflæsning til?
  Medmindre I har en fjernaflæst elmåler, vil I fortsat skulle aflæse jeres elmåler en gang om året.
  I vil blive kontaktet af jeres netvirksomhed, som I skal give måleraflæsningen til.
 • 10. Sker der nogle ændringer ift. vores fjernaflæste målere?
  Hvis I får aflæst forbrugsdata på time- eller månedsbasis, vil I som hidtil få afregnet det faktiske forbrug hver måned.

Varslinger

Se eksempler på nogle af de situationer, hvor Ørsted vil kunne ændre i aftaleforholdet.