BioReef:

Genoprettelse af biogene rev i samarbejde med WWF Verdensnaturfonden og DTU Aqua

Etablering af biogene rev i danske farvande

I samarbejde med DTU Aqua bruger vi europæiske østers og hestemuslinger til at genoprette biogene rev i Nordsøen. Projektet skal bidrage til at skabe nye levesteder, øge biodiversiteten og forbedre vandkvaliteten.

BioReef-projektet er en del af et globalt partnerskab mellem Ørsted og WWF Verdensnaturfonden, som vil arbejde for, at udbygningen af havvind får en positiv indvirkning på biodiversiteten i havene. Formålet med genopretningsprojektet er at udvikle metoder til at etablere levedygtige biogene rev i den danske del af Nordsøen.

Ved at genoprette rev af europæiske østers og hestemuslinger – to arter, der skaber vigtige levesteder – håber vi, at biogene rev kan bidrage til at forbedre tilstanden af det hårdt pressede økosystem. De metoder, vi udvikler, vil kunne anvendes til genoprettelse af biogene rev rundt omkring i verden.

Ingrid Reumert, Head of Global Stakeholder Relations
Det her er et fantastisk projekt, der vil gavne havmiljøet, øge biodiversiteten og forbedre vandkvaliteten i Nordsøen. I samarbejde med WWF ønsker vi at sætte nye standarder for forbedring af biodiversiteten i forbindelse med udviklingen af havvind og fremme beskyttelse og genopretning af havmiljøet, og vi opfordrer andre til at hjælpe os med at skabe en netto-positiv indvirkning på biodiversiteten i havet.
Ingrid Reumert

Head of Global Stakeholder Relations, Ørsted

Hvad er biogene rev?


Biogene rev betyder, at revene er bygget af levende organismer. De fleste kender de farverige koralrev i troperne, men der findes forskellige former for biogene rev i forskellige havmiljøer. De spiller alle en afgørende rolle for de økosystemer, de er en del af, fordi de giver føde og ly til fisk og andre havdyr, og fordi deres overflader giver makroalger, koraller, havsvampe og andre organismer et hårdt underlag at sætte sig fast på. Biogene rev er en essentiel del af sunde og velfungerende havøkosystemer. 


Hvorfor genopretter vi biogene rev?


I løbet af de sidste hundrede år har der været et markant fald i antallet og kvaliteten af biogene rev i Nordsøen, hvilket bl.a. skyldes sygdom, overfiskeri, klimaforandringer og forringet vandkvalitet.

BioReef-projektet fokuserer især på to arter: den europæiske østers (Ostrea edulis) og hestemuslingen (Modiolus modiolus). Disse nøglearter udgjorde tidligere grundlaget for mange af de biogene rev i den danske del af Nordsøen. Revene består både af levende organismer og de skaller, de efterlader, når de dør.

Selv om der engang var masser af europæiske østers og hestemuslinger i Nordsøen, er bestanden stærkt reduceret i dag. Desværre er begge arter i dag på den røde liste over udryddelsestruede arter i bl.a. danske farvande hos de to kommissioner OSPAR og HELCOM, der arbejder for havbeskyttelse. 

Hvordan genopretter vi biogene rev?


Med BioReef-projektet ønsker vi at etablere et eller flere levedygtige, modstandsdygtige biogene rev med europæiske østers og hestemuslinger i danske farvande. Det omfatter en række forskellige trin:

  • Udvælgelse af passende steder til genopretning af rev: Vi screener områder i de danske farvande, hvor der tidligere har været biogene rev, for at finde de steder, hvor der er bedst mulighed for at genetablere rev.

  • Opdræt af østers og muslinger i storskala: Vi indsamler og forbereder de moderdyr, der skal producere de muslinge- og østerslarver, der på sigt skal udsættes som genoprettede biogene rev. 

  • Udsætning af et eller flere rev på havbunden i de udvalgte områder.

Hvilke udfordringer skal projektet overvinde?


En af de store udfordringer i BioReef-projektet er at opskalere opdrættet af sygdomsfri europæiske østers- og hestemuslingyngel. Det er aldrig før lykkedes at producere hestemuslinger i så stor skala eller at etablere biogene rev dannet af hestemuslinger eller europæiske østers i den danske del af Nordsøen.

Opdræt af østers ses oftere, men opdræt af europæiske østers til naturgenopretning kan kun lykkes, hvis de er fri for Bonamia-parasitten, som er delvist ansvarlig for arternes massive tilbagegang i Nordsøen. En anden stor udfordring er at sikre, at de dyr, der sættes ud som biogene rev, er fri for sygdomme og parasitter, både for at give de biogene rev bedst chance for at overleve og beskytte resten af havmiljøet mod spredning af sygdomme og parasitter. Projektet vil oprette en protokol for at sikre forebyggelse af smittespredning under opdræt og udsætning af europæisk østers i Nordsøen.

Innovative løsninger i samarbejde med DTU Aqua


BioReef’s videnskabelige partner er DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer. Instituttets ekspertise og topmoderne faciliteter er afgørende for at kunne udvikle det opdræt af sygdomsfri yngel i stor skala, som projektet kræver.

Sektionen for Kystøkologi under DTU Aqua har et stort klækkeri med et tilhørende eksperimentelt opvækstområde i Limfjorden ved Nykøbing Mors, som skal bruges i forbindelse med BioReef-projektet. Det 750 m2 store klækkeri åbnede i 2022. Klækkeriet har karantæneområde til at sikre biosikkerhed, anlæg til modning af moderdyr og larveproduktion, bundslåningstanke, et rum til tidlig yngelpleje, faciliteter til produktion af mikroalger, et laboratorium og meget mere.

Klækkeriet er forbundet med et 450 m2 stort eksperimentelt opdrætsanlæg, hvor forskere dyrker østers- og muslingeyngel. DTU Aqua har yderligere opvækstområder i Limfjorden, hvor de unge organismers levedygtighed kan testes under virkelige forhold.

Arbejdet i klækkeriet skal danne baggrund for nye innovative metoder, der også kan implementeres andre steder i forbindelse med produktion af østers og hestemuslinger til genopretning af havmiljøet.

Projektets tidslinje


2023: Indsamling af moderdyr og screening af områder i de danske farvande, hvor der tidligere har været biogene rev.

2023: Udvælgelse af område til genopretning, udvikling af protokoller for produktion af sygdomsfri europæiske østers og hestemuslinger, test af mindre revs levedygtighed i kystnære områder.

2025-2026:Yderligere testning i klækkeriet og på kystnære lokationer beregnet til udsætning.

2027: Etablering af rev i et eller flere udvalgte områder.

WWF og Ørsted: Sammen for biodiversitet i havet

Ørsted og WWF Verdensnaturfondens globale partnerskab


Genopretningsprojektet BioReef er en vigtig del af et femårigt partnerskab mellem WWF Verdensnaturfonden og Ørsted. Partnerskabet blev indgået i oktober 2022 og har til formål at undersøge, hvordan vi kan understøtte en hurtig omstilling til vedvarende energi og samtidig håndtere den globale biodiversitetskrise.

Du kan læse mere om partnerskabet på orsted.dk/wwf og wwf.dk/orsted/bioreef.