Klimaudfordringen

Virkningerne af klimaforandringerne bliver stadig tydeligere, og verdens lande er samlet set nødt til at halvere udledningen af drivhusgasser over de næste ti år

360° VR Space Safari

Vi kan ikke sende hele jordens befolkning ud i rummet, men med vores 360° VR Space Safari kommer du så tæt på som muligt. Sammen med Andreas Mogensen sender vi dig på en virtuel tur ud i rummet.
Den gennemsnitlige globale temperatur er steget med ca. 1,1 °C i forhold til før industrialiseringen, og det har alvorlige konsekvenser for vores klima. Videnskaben anbefaler, at den globale opvarmning skal stoppes ved 1,5 °C.

Hvis vi passerer de 1,5 °C, vil temperaturændringerne gå hurtigere og udløse en kaskade af begivenheder, såsom afsmeltning af permafrosten, brande, der får skovene til at udlede i stedet for at optage CO2, og forsuring af havene, så de ikke kan optage samme mængde CO2.

Ekstremt vejr vil blive mere almindeligt og føre til uoprettelige skader på klimaet, habitater og dyrearter. Derfor er det nødvendigt med en omgående og gennemgribende indsats for at bremse klimaforandringerne.

For at begrænse den globale opvarmning til 1,5 °C viser klimaforskningen, at den globale CO2-udledning skal halveres inden 2030, og at nettoudledningen skal være nul inden 2050. Men udledningen har været stigende de seneste år, og den globale udledning af drivhusgasser anslås til at udgøre 56 gigaton i 2019, det højeste niveau, der nogensinde er målt.

Globale temperaturstigningers påvirkning af økosystemer


Fra fossile brændsler til grøn energi


Verdens energisystem skal omstilles til vedvarende energi i et tempo og en skala, der aldrig er set før – og det er muligt, selv om det ikke går hurtigt nok.

73% af verdens udledning af drivhusgasser stammer fra produktion og forbrug af energi baseret på fossile brændsler.
Fossile brændstoffer skal udskiftes med grønne energiteknologier. Solenergi og vindenergi spiller en helt central rolle. Omkostningerne til havvind er siden 2012 faldet med 66%, og udviklingen for solenergi har været tilsvarende stor. Det betyder, at i to tredjedele af verden er vind- og solenergi nu billigere at opføre end nye kul- og gasværker.


Der er fire centrale indsatsområder for at reducere det globale energisystems CO2-udledning hurtigt for at nå målsætningen om 1,5 °C.

1. Øge den grønne elektrificering

2. Udfase fossile brændstoffer

3. Accelerere udbygningen af grøn strøm

4. Øge energieffektiviteten

Ud over klimaforandringerne står verden også over for en række andre udfordringer. Med vedtagelsen af FNs 17 verdensmål er der en klar to-do liste frem mod 2030 for en bæredygtig udvikling for hele verden. 

Grøn energi er nøglen til at bekæmpe klimaforandringerne

Vi er nødt til at omstille det globale energisystem for at holde den globale opvarmning under 1,5 °C. Læs Ørsteds papir om, hvordan vi kan bekæmpe klimaforandringerne ved at udskifte fossile brændsler med grøn energi.